Sağlık ve Güvenlik Planı: Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı ifade eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği’ni temin etmek, çalışanlara en yüksek sağlıklı ortamı sunmak, kazaları en alt düzeye indirerek can ve mal emniyetini sağlamak, her türlü tesis ve malzemenin hassasiyetle korunmasını sağlamak, işyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek, iş ve çalışan arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak amacıyla, 05.10.2013 tarihinde 28786 sayılı Resmi Gazete’de Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 10. Maddesi’nin b Bendi gereği hazırlanır.

  • Uygulanmakta olan projede mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ne şekilde ortadan kaldırılacağı,
  • Projede görev alacak çalışanların ve temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ne şekilde eğitileceği, tehlikelere karşı nasıl bilgilendirileceği, görüşlerinin alınmasının önemi, başarı oranının artırılması amacıyla dengeli katılımların nasıl sağlanacağı,
  • Projede görev alacak kişiler arasından yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma şartları ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlara ilişkin uygulamalar göz önünde bulundurulur.
  • Sağlık Güvenlik Planı; hizmet akdinin (yazılı veya sözlü) tamamlayıcısıdır. Sağlık Güvenlik Planı hükümleri, çalışan geçici ve/veya daimi personeli, alt yüklenicileri, ziyaretçileri, stajyerleri, işyerlerine ait tesis, mal ve malzemeleri kapsar. Proje yürütümünde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ” kapsamında uygulanmalıdır.