Yapı Akademi, kendi bünyesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği hem işe girişlerde hem de ilgili yönetmelilerde belirtilen diğer zorunlu aşamalarda yararlanabileceğiniz ilgili sağlık kurumlarınca onaylı sağlık ekipmanlarına, fiziksel koşullara ve araç gereçlere sahiptir.

Bununla birlikte Sağlık Taramaları, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

İşveren aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

  • İşe girişlerinde,
  • İş değişikliğinde.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,
  • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nde veya hizmet alınan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nde görevli olan İşyeri Hekimi’nden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.