Proje yürütümü veya işyerinin faaliyeti boyunca, çalışanlar aşağıda belirtilen şekilde eğitime tabi tutulacaktır. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat, tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat olarak her çalışan için düzenlenir. Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

 • İşe Giriş (Oryantasyon) Eğitimleri,
 • İşin Yürütümünde
 • İş Başı Eğitimi
 • Planlı Eğitim
 • Uygulamalı ve teorik olarak yapılmalıdır.
 • Eğitime katılan personel kayıt altına alınmalıdır.
 • Verilen eğitim sonunda eğitim etkinliği değerlendirilmeli ve katılımcılara eğitim katılım sertifikası verilmelidir.
 • Diğer taraftan eğitimin içeriği değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenmeli ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanmalıdır.
 • İSG Kurulu üyelerinin ve Sağlık ve Güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışan temsilcilerinin özel olarak eğitilmeleri sağlanmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında planlı olarak verilecek eğitim konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir:

 • Genel konular
 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 3. İşyeri temizliği ve düzeni,
 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Sağlık konuları
 1. Meslek hastalıklarının sebepleri,
 2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 4. İlkyardım
 • Teknik konular
 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 2. Elle kaldırma ve taşıma,
 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. Ekranlı araçlarla çalışma,
 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 8. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 9. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 11. Tahliye ve kurtarma

İşe giriş (oryantasyon) eğitimi olmayan personel işe başlatılmamalıdır.

Çalışanların Bilgilendirilmesi

Projede veya işletmede görev alan tüm çalışanlar İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için sürekli olarak bilgilendirilmelidir.

İşyerinin geneli ile personelin çalışmakta olduğu bölümde veya yaptığı her işte yürütülen faaliyetler, sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında, çalışanalar ve temsilcilerinin gerekli bilgileri almalarının sağlanmalıdır.

Proje kapsamında birden fazla alt işveren çalıştırılması halinde yaptıkları işin niteliğini dikkate alarak; iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapılması, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaların koordine edilmesi, birbirlerini ve birbirlerinin çalışan ve çalışan temsilcilerinin riskler konusunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.