Akciğer Grafisi, Odiometri Testi (İşitme Testi), Solunum Fonksiyon Testi (SFT), Göz Muayenesi (Refrakrometre İle), Tam Kan Sayımı (Hemogram), Tam İdrar Tahlili (TİT), Kan Grubu, Kan Şekeri, Aşılar (Tetanoz, Grip, Sarılık)

SAĞLIK TARAMALARI

Firmamız kendi bünyesinde 6331 sayılı yasa gereği hem işe girişlerde hem de yönetmelikte belirtilen diğer zorunlu aşamalarda yararlanabileceğiniz ilgili sağlık kurumlarınca onaylı sağlık ekipmanlarına, fiziksel koşullara ve araç gereçlere sahiptir.

Bununla birlikte Sağlık Taramaları;

  • Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  • İşveren aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

İşe girişlerinde.

İş değişikliğinde.

  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
  • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

  • Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
  • Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.